منظور از زنده شدن زمین در قرآن چیست ؟ اگر منظور خاک

است ، خاک مرده با زنده چه فرقی می کند؟

 در آیات متعددی از قرآن می فرماید زمین مرده بود و بوسیله

نزول باران زمین را پس از مرگش زنده کردیم و بر آن گیاه

رویانیدیم . روشن است که روح این سؤال در قسمت دوم

متمرکز است یعنی در این که خاک به خودی خود مرده است

 حرفی نیست، سؤال این است که زنده بودن آن چیست و اگر

 گیاهان زنده می شوند چرا قرآن این نسبت را به زمین می

دهد.

در این باره می توان به سه دلیل اشاره کرد که به ترتیب از ساده

 به عمیق می باشند:


 
:: برچسبها: زنده شدن زمین (بهار)